درگذشت پیشکسوت رادیو

سیدحمید جاوید موسوی از پیشکسوتان رادیو درگذشت.