آثاری از «باربا» تا «کریستوا» در «دفتر مطالعات تئاتر»

شماره دوم «دفتر مطالعات تئاتر» نشریه «کانون تئاتر دانشگاهی» به کوشش رضا سُرور و بهزاد آقاجمالی منتشر شده است.