پایان 70 درصد فیلمبرداری

«دلدار» برادران محمودی درحال تدوین است

تدوین همزمان «دلدار» کاری از برادران محمودی آغاز  شده است.