علی نصیریان به ریاست گروه نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر انتخاب شد

با حکم بهمن نامورمطلق رئیس فرهنگستان هنر، علی نصیریان به سمت رئیس گروه تخصصی نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر منصوب شد.