رضا موزونی:

برای مین‌ها جنگ تمام نشده است

«شاید این کتاب منفجر شود» به نکات ایمنی برای کودکانی که در مناطق مرزی زندگی می‌کنند، پرداخته است.