سریال «جیران» رفع توقیف شد

بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال «جیران» را صادر کرد.