کوروش کمالی سروستانی عنوان کرد

ضرورت ایجاد طرحی نو در سامان‌دهی اسناد ملی

مدیر سازمان اسناد و کتابخانه ملی مرکز فارس می‌گوید: با توجه به اهمیت اسناد ملی به عنوان حافظه جمعی یک ملت ضروری است با استفاده از فن‌آوری‌های نوین طرحی نو در سامان‌دهی اسناد ملی دراندازیم.