«خرس و تب مارکز» منتشر شد

مجموعه داستان «خرس و تب مارکز» نوشته ری‌را عباسی منتشر شد.