تنه درختان خشکیده شهر به مثابه مجسمه‌ها و سازه‌های بدیع شهری!

تبدیل تنه درختان خشکیده به مجسمه‌ها و سازه‌های بدیع شهری، سیاستی بود که نخستین بار در سال 1395 و در دورانی که محمد باقر قالیباف شهردار تهران بود، متولد شد.