با انصراف از داوری؛

سایمون کاول برنامه استعدادیابی رژیم صهیونیستی را متوقف کرد

ساخت برنامه «ایکس فاکتور رژیم صهیونیستی» به دلیل انصراف سایمون کاول از داوری و برنامه سازی در رژیم صهیونیستی متوقف شد.