سحر زکریا: اگر مهران مدیری میلیاردها تومان هم بدهد با او کار نمی کنم!

سحر زکریا که در ماه های گذشته با انتقاد از مهران مدیری و تیم همراه او تیتر رسانه ها شده، این بار انتقادات خود را در یک روزنامه بازگو کرده است.