به علت شکستگی پا؛

حسن پورشیرازی در بیمارستان بستری شد

حسن پورشیرازی ـ بازیگر ـ به دلیل شکستگی از ناحیه پا روانه بیمارستان شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.