به نويسندگى كيميا خلج و كارگردانى سعيد حشمتى

«تصویر یک خانواده خوشبخت» به زودى روى صحنه مى رود

به نويسندگى كيميا خلج و كارگردانى سعيد حشمتى به زودى به روى صحنه مى رود.