اثری از سعید خاورنژاد در حراج موزه Crocker

یک تابلو از هنرمند ایرانی در حراج آنلاین موزه Crocker کالیفرنیا شرکت داده شد.