برگزاری سمینار مجازی" موسیقی ایرانی به روایت هنرمند ژاپنی" از سوی رایزنی فرهنگی ایران در توکیو

سمینار مجازی" موسیقی ایرانی به روایت هنرمند ژاپنی" به همراه رونمایی نمادین و اجرای زنده سنتور از سوی رایزنی فرهنگی ایران در توکیو و به بهانه انتشار مجله تخصصی "ایران" برگزار می شود.