نتیجه نخستین بررسی ها اعلام شد:

قدم اول در مطالعه سنگ‌قبر مکشوفه در تاق‌بستان برداشته شد

«سنگ نوشته کشف شده در روستای تاق‌بستان، سنگ قبر دو تن از خاندانی شناخته شده اهل قضاوت در قرن چهارم در کرمانشاه است که شاید بررسی‌های باستان‌شناسان بتواند شواهد بیشتری از زندگی آن‌ها را به درستی قرار دهد.»