هفت نهال سرو به یاد سوسن طاقدیس

هفت نهال سرو به یاد سوسن طاقدیس و برای گرامیداشت یاد او در زمین ماندگار شد.