حسین انتظامی مطرح کرد؛

آمادگی سازمان سینمایی برای انقلاب در ساختار اکران

جلسه مشترک اعضای شورای اکران آثار سینمایی و شورای صنفی نمایش با رئیس سازمان سینمایی برگزار شد.