برنامه‌های روز قدس سازمان فرهنگی هنری اعلام شد

معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران برنامه‌های این سازمان به مناسبت روز جهانی قدس را با عنوان «شمارش معکوس» تشریح کرد.