یک فعال سینمایی مطرح کرد:

سینما هم پوست می‌اندازد

یک فعال سینمایی در ارزیابی شرایط کنونی سینما با تاکید بر اینکه شرایط سختی را پیش رو خواهیم داشت، معتقد است: دفاتر پخش با این واقعیت روبرو هستند که چگونه می‌توانند بقا خود را تضمین کنند. آنهم در شرایطی که ...