«شام آخر»ی که پس از ۱۰۰ سال کشف شد!

به تازگی اعلام شد یک تابلو نقاشی که بیش از ۱۰۰ سال بر دیوار کلیسایی آویخته شده بود، در حقیقت یکی از آثار «تیشن» (تیسین) ـ یکی از نقاشان نامدار رنسانس ـ بوده است.