جایگاه ویژه‌ی موسیقی در شاهنامه

آندره گالستیان با اشاره به این که شاهنامه و موسیقی با یکدیگر عجین‌اند، تأکید می‌کند که نامِ بسیاری از سازها در ابیات شاهنامه ذکر شده است.