انتشار فراخوان جایزه‌ «شعر شاملو»

فراخوان ششمین دوره جایزه‌ شعر«احمد شاملو» منتشر شد.