فرزانه اخوان، هنرمند تصویرگر:

خطوط هنرمند زبان مشترک مردم برای بودن و سرودن است

فرزانه اخوان، هنرمند عرصه تصویرگری که به تازگی آثار خود را در یک گالری مجازی برای عموم علاقه مندان در معرض نمایش گذاشته است، معتقد است: خطوط هنرمند زبان مشترک مردم برای بودن و سرودن است.