پوستر پنجمین جایزه فرشته رونمایی شد

پوستر پنجمین دوره جایزه فرشته با موضوع «جاده» و طراحی ساعد مشکی رونمایی شد.