عذرخواهی رئیس شورای نظارت از ایرج راد و گروهش

سید وحید فخرموسوی، رییس شورای ارزشیابی و نظارت تئاتر با انتشار پیامی از ایرج راد و همچنین گروه نمایش «درگوش سالمم زمزمه کن» به دلیل ناهماهنگی و تاخیر در بازبینی نمایش این هنرمند، رسما عذرخواهی کرد.