صحبتهای مدیر نشر نوین درباره وضعیت انتشار در این روزها

بین زمین و آسمان هستیم

صالح رامسری با اشاره به تعهدات ناشران می‌گوید: ما بین زمین و آسمان هستیم، کاری از دست‌مان برنمی‌آید و باید تحمل کنیم.