پروانه ساخت «برنده‌ها» و «گواهی امضاء» صادر شد

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با ساخت فیلمنامه «برنده‌ها» و «گواهی امضاء» موافقت کرد.