نگاهی به «صلوات شعبانیه»

از جمله راه‌های تقویت معنویت و پیوند با خدا و کسب معرفت در ماه شعبان انس با ادعیه مخصوص این ماه است که یکی از آن‌ها «صلوات شعبانیه» است.