بررسی ضوابط ۱۵بندی برای بازگشایی سینماها

شرایط و ضوابط دفتر نظارت بر عرضه و نمایش فیلم برای بازگشایی سینماهای کشور منتشر شد.