بررسی ارتباط شعر طاهره صفارزاده با قرآن

ارتباط شعر طاهره صفارزاده با قرآن بررسی شد.