نامزدهای سه رشته جشن منتقدان و نویسندگان سینما اعلام شد

نامزدهای سه رشته دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی معرفی شدند.