«عاشقانه‌های خیابان» بخاطر همخوان نبودن اجرا با بازبینی متوقف شده

رئیس اداره ارزشیابی و نظارت اداره کل هنرهای نمایشی دلیل تخلف اجرای نمایش «عاشقانه‌های خیابان» را همخوان نبودن برخی موارد در نمایش با آنچه بازبینی شده است عنوان کرد.