تخفیف ویژه خدمات پستی سامانه «پست کتاب» تمدید شد

فرصت استفاده از خدمات سامانه «پست کتاب» در طرح «عبور از کرونا با کتاب» تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ تمدید شد.