برگزاری گرامی‌داشتی برای عصمت اسماعیلی

مراسم گرامی‌داشتی برای عصمت اسماعیلی، استاد فقید زبان و ادبیات فارسی، در فضای مجازی برگزار می‌شود.