چند پرسش پیش از اعدام یک هنرپیشه

یادداشت روز - علیرضا بهرامی