زفیرلی دو سال پس از مرگ به اپراخانه سلطنتی مسقط می‌آید | بازگشت به عمان با اپرایی از وردی

آخرین پروژه‌ای که فرانکو زفیرلی پیش از مرگ خود در ۲۰۱۹ روی آن کار می‌کرد، دسامبر امسال در سه شب در اپراخانه سلطنتی مسقط در عمان اجرا می‌شود.