فرزانه بیگی: باید در طراحی لباس مشاغل به هویت فرهنگی و اجتماعی هر شغل توجه شود

فرزانه بیگی، از طراحان و تولیدکنندگان لباس مشاغل می‌گوید اهمیت دارد طراحی لباس مشاغل با هویت فرهنگی و اجتماعی هر شغل مطابقت داشته باشد اما اغلب سفارش‌دهنگان در برابر این مهم مقاومت می‌کنند.