مدیر مجموعه خبر داد؛

موانع مسدود کننده ورودی تئاتر سپند جمع آوری شد

مدیر مجموعه تئاتر سپند از جمع آوری موانع مسدودکننده ورودی تماشاخانه توسط شهرداری منطقه خبر داد.