مدیر گالری «پنج‌پنج» خبر داد:

فریده امیدوار با «خط، سطح، احساس/مرا از آنچه میخواهم محافظت گردان» به «پنج‌پنج» می‌آید

مدیر نگارخانۀ «پنج‌پنج» از برگزاری نمایشگاه انفرادی طراحی های فریده امیدوار با عنوان «خط، سطح، احساس/ مرا از آنچه میخواهم محافظت گردان» در این نگارخانه خبر داد.