درخواستی برای بهره‌مندی نویسندگان از بیمه بیکاری

هیات مدیره انجمن نویسندگان کودک و نوجوان با توجه به رکود ناشی از شیوع ویروس کرونا خواستار بهره‌مندی نویسندگان از بیمه بیکاری شد.