تهیه کننده فیلم سینمایی یادگار جنوب:

«یادگار جنوب» هدیه به چشمان مخاطب سینمای ایران است

تهیه کننده فیلم سینمایی «یادگار جنوب» معتقد است هزینه های فیلمش با توجه به وضعیت اقتصادی، استاندارد بود و هر مقدار که در این زمینه هزینه شده است، هدیه به چشمان مخاطب سینمای ایران است. چرا که شان مخاطب بیش ...