بازیابی نسخه اصلی فیلم صامت «ناپلئون» در ۱۲ سال

یک گروه فرانسوی پس از ۱۲ سال تلاش بی‌وقفه موفق شد نسخه اصلی فیلم صامت «ناپلئون» (Napoléon) ساخته «ابل گانس» را ترمیم و بازیابی کند.