"علفزار" بهرام رادان مجوز گرفت

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با هشت فیلمنامه موافقت کرد.