«توماس وینتر برگ» با «مستی» دست به گریبان می‌شود!

با دوباره باز شدن در سینما ها در فرانسه، یکی از فیلم هائی که در جشنواره سال 2020 کن شرکت داده شده بودند اما آن جشنواره برگزار نشد، جزو نخستین فیلم‌هائی است که به سالن سینما ها آورده شد. ...