«پاسپورت» با بازی همایون ارشادی آماده شد

مراحل فنی فیلم کوتاه «پاسپورت» به کارگردانی کوشا افراسیابی در شرایط ایزوله به پایان رسید.