‌با اطلاع رضا پورزارعی مدیر روابط عمومی بخش فیلم کوتاه کنگره بین‌المللی محمد (ص)

فیلم‌های راه یافته به بخش آئینه ادب و هنر معرفی شدند

فیلم‌های راه یافته به بخش مسابقه کنگره بین‌المللی «محمد (ص)، پیامبر رحمت، در آئینه ادب و هنر» معرفی شدند.