"زی زی گولو" با سوینا باز می‌گردد

لیلی رشیدی در برنامه "زی زی گولو" برای کودکان قصه‌های زی‌زی‌گولو را تعریف می‌کند.