دبیر جشنواره فیلم موج کیش:

ارتقای سینمای کوتاه در گروی حمایت از فیلمنامه است

ابراهیم حصاری دبیر سومین جشنواره فیلم موج کیش معتقد است که ارتقای سینمای کوتاه در گروی حمایت و نگاه ویژه به بخش فیلمنامه است.