"مردان" ی که سخن تازه ای درباره جنگ الجزایر نمی گویند

فیلم "مردان"، یازدهمین فیلم "لوکا بل وو"، کارگردان بلژیکی، که یکی از فیلم های برگزیده فستیوال سال 2020 فستیوال کن بود که برگزار نشد، در میان موج فیلم های نمایش داده نشده به دلیل کرونا، در این روزهای آغازین ...